Formularz wyszukiwania

PCZK

DZIAŁALNOŚĆ PCZK

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie zostało powołane Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego nr 71/2008 z dnia 3 lipca 2008r. i funkcjonuje, jako całodobowa służba dyżurna Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów oraz Wójta Gminy celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji, pozwala w pełni wykorzystać jego funkcjonalność i zastosowane rozwiązania techniczne. Takie rozwiązanie redukuje również znacznie koszty, jakie musiałyby ponieść gminne jednostki samorządu terytorialnego na realizację w/w zadania. PCZK podporządkowana jest bezpośrednio Staroście Chrzanowskiemu.

Podstawowym dokumentem, na którym opierają się działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie jest Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego określającego struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu chrzanowskiego w sytuacjach kryzysowych oraz realizacje zadań mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Określa i definiuje funkcje oraz zakresy odpowiedzialności związane z etapami zapobiegania, przygotowania, prowadzenia działań i odtwarzania, związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuacje kryzysową.

 

Zadaniem tego planu jest:

 

 • ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb,
 • określenie zasad współdziałania różnych szczebli administracyjnych w zależności od zakresu powstałego zagrożenia,
 • określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

Plan opracowany został z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpowiedzialności na poziomie samorządu lokalnego. W przypadku wyczerpania się możliwości i zasobów powiatu, o pomoc zostanie poproszony szczebel nadrzędny, siły i środki wojewody lub odwody centralne.

Plan został opracowany, jako plan funkcyjny, a więc określający zadania w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych dla określonych zespołów, które mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zdarzeniach (np. ewakuacja może być prowadzona podczas powodzi, podczas pożaru i podczas innych zdarzeń).

Plan jest tak skonstruowany, że poszczególne służby ratownicze i podmioty realizują swoje zadania w toku codziennych działań (np. policja, straż pożarna), natomiast w razie sytuacji kryzysowej są elementem lokalnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Na podstawie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowano procedury postępowania dyżurnego PCZK na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Wspólne finansowanie i utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu chrzanowskiego jest przykładem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania finansami publicznymi, zapewniając jednocześnie, na bardzo wysokim poziomie, realizację zadań związanych z procesem zarządzania kryzysowego. Koszty utrzymania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ponoszą wszystkie gminy oraz powiat chrzanowski. Kwota dofinansowania funkcjonowania PCZK została ustalona proporcjonalnie do wielkości gminy i liczby jej mieszkańców.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590), a w szczególności:

 

 • pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziała z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów i gminami powiatu chrzanowskiego,
 • pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze humanitarne.
 • dokumentuje działania podejmowanych przez Centrum,
 • pełni funkcję stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

1) przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

2) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;

3) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych

w planie zarządzania kryzysowego;

4) utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;

5) przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania

infrastruktury krytycznej

6) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami

sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których

obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.

 

Wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu.

Przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

 Centrum pełni rolę:

 

 • całodobowo, czynnie funkcjonującego przedstawiciela administracji samorządowej po godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Chrzanowskiego,
 • ośrodka zbierania informacji o zagrożeniach na terenie powiatu chrzanowskiego
  w ustalonych blokach tematycznych,
 • ośrodka informacyjnego w zakresie funkcjonowania poszczególnych urzędów administracji samorządowej oraz ośrodka koordynującego działania poszczególnych podmiotów ratowniczych w przypadku takiej konieczności,
 • punktu kontaktowego do współpracy między powiatowej, w tym również do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej.
 • Centrum na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń, np.: powodzie, pożary, wypadki radiologiczne, ekologiczne, wypadki związane z niebezpiecznymi substancjami lub inne, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

 

Poza wynikającymi z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zadaniami centrum, dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, przyjmują zgłoszenia dotyczące:

 

 • bezpańskich zwierząt,
 • rannych i martwych zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich,
 • udzielają informacji nt. awarii sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazociągowej, teleinformatycznej,
 • informują mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, ekologicznych,
 • przekazują informacje na temat utrudnień w ruchu,

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ma swoją siedzibę w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie ul. Ks. Skorupki 3, w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, co umożliwia bezpośredni kontakt z Oficerem Dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Współpraca pomiędzy pozostałymi służbami i instytucjami, przebiega sprawnie i bez zakłóceń dzięki „sztywnemu łączu” TP Plan.