Formularz wyszukiwania

BEZPIECZNE WAKACJE 1

            Wysyłając dziecko na wakacje warto sprawdzić, czy dany wypoczynek jest zgłoszony. Wpis do rejestru oznacza, że miejsce zostało skontrolowane przez odpowiednie służby, a opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje. Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl można sprawdzić bazę wypoczynku, w której publikowane są: nazwa organizatora, numer wydanego zaświadczenia, liczba uczestników, termin i miejsce wyjazdu. Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało dotychczas 1335 zaświadczeń organizatorom wypoczynku mającym siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (stan na 28 czerwca 2012 r.).

 

Obiekty wypoczynkowe powinny spełniać właściwe warunki: zakwaterowania, stanu technicznego, higieny, żywienia, sportu i rekreacji (w tym kąpieli) oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlegają one w tym zakresie kontroli inspektorów nadzoru budowlanego, sanepidu i straży pożarnej. Niezbędne numery telefonów znajdują się na stronach: www.kuratorium.waw.pl oraz www.mazowieckie.pl pod banerem „Bezpieczne Wakacje”. Nadzór nad zgłoszonymi miejscami wypoczynku sprawuje właściwy miejscowo kurator oświaty, który w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, może zawiesić funkcjonowanie placówki lub zobowiązać organizatora do przeniesienia uczestników do innego obiektu.

 

Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży powinna być zarejestrowana on-line w Ministerstwie Edukacji Narodowej (www.wypoczynek.men.gov.pl). W ciągu 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, w wersji papierowej i elektronicznej, należy zgłosić ją kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby (zamieszkania) organizatora. Obowiązek ten dotyczy również takich form, jak: Lato w Mieście czy półkolonie, organizowane w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Takie same wymogi muszą spełnić organizatorzy obozów sportowych (oprócz szkół lub klas sportowych). Wypoczynek wyjazdowy muszą zgłaszać również domy kultury – jeśli jest to dodatkowa oferta komercyjna dla dzieci, z którymi placówka nie pracuje całorocznie. W przypadku półkolonii łączonych z wyjazdami poza miejsce zamieszkania, należy zgłosić obie formy – stacjonarną i wyjazdową.

 

Obowiązek ukończenia kursu dla wychowawców kolonijnych mają m.in.: studenci kierunków i specjalności związanych z przygotowaniem pedagogicznym oraz kolegiów nauczycielskich. Wymogom tym nie podlegają: nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, przewodnicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy PTTK, trenerzy i instruktorzy sportowi. Od kierownika wypoczynku, jeśli nie jest nauczycielem ani podharcmistrzem, wymagany jest trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowaczej lub dydaktyczno - wychowawczej. Osoba taka nie może pełnić jednocześnie funkcji wychowawcy. Zarówno wychowawcy, jak i kierownicy, muszą być pełnoletni i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Jeden wychowawca powinien mieć pod opieką nie więcej, niż 20 dzieci powyżej 10 r.ż. oraz maksymalnie 15 dzieci poniżej 10 r.ż. W grupach mieszanych wiekowo – nie więcej niż 15 dzieci.