Formularz wyszukiwania

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2 z dnia 28.01.2021

2021-01-28

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 

Zagrożenie

 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

 

Data wystąpienia

 

28.01.2021 r. godz. 10.00

 

 

Przewidywany czas trwania ryzyka

 

Od godz. 10.00 dnia 28.01.21 r. do godz. 24.00 dnia 28.01.21 r.

 

 

Przyczyny

 

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

 

Prognozowana jakość powietrza

 

 

Prognoza na dzień 28.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska

 

 

Dzień 28.01.21 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje rejon Al. Krasińskiego w Krakowie, oraz gminy: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary w powiecie nowotarskim; gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim; gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia w powiecie chrzanowskim; gminy: Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś w powiecie krakowskim.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:174 000.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz  ozdrowieńcy.

 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych

opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Stopień 2

Obowiązujące ograniczenia:

· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*

· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

· Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  • Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

28.01.2021 r. godz. 10.00

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

 

Źródła danych

 

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

 

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska /Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6